Wymagane do formularza zgłoszeniowego oraz głosowania internetowego

Regulamin Plebiscytu

Regulamin Plebiscytu „Bursztynowa Miss Polski Internetu 2017”

  §1
Postanowienia Ogólne

 1. Organizatorem Plebiscytu Bursztynowej Miss Internautów 2016 (zwanym dalej „Plebiscytem”) jest Agencja Marketingowo-Reklamowa Lider z siedzibą w Elblągu znajdującą się przy ulicy ul. Studzienna 37-38B, będąca realizatorem konkursu Bursztynowa Miss Polski (zwany dalej „Organizatorem” ).
 2. Organizator przeprowadza plebiscyt na portalu Facebook, za pośrednictwem oficjalnej strony konkursu Bursztynowa Miss Polski dostępnej pod adresem: https://www.facebook.com/BursztynowaMiss?fref=ts (zwaną dalej „Stroną Plebiscytu”).
 3. Organizator oświadcza, że plebiscyt nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ustęp 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
 4. Organizator oświadcza, że plebiscyt nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, zarządzany ani powiązany z podmiotami będącymi właścicielami serwisu społecznościowego Facebook.
 5. Dane osobowe przetwarzane i zbierane przez Organizatora będą wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów przeprowadzenia plebiscytu.

§2
Warunki i zasady uczestnictwa w Konkursie

 1. Plebiscyt trwa od dnia 17 sierpnia 2017 roku godz. 00:00 do dnia 19 sierpnia 2017 roku godz. 15:00.
 2. W plebiscycie biorą udział finalistki wyborów Bursztynowej Miss Polski. Uczestnictwo w plebiscycie jest bezpłatne.
 3. Organizator nie zezwala na
  • kupowanie głosów
  • zakładanie fikcyjnych kont w celu głosowania
 4. Na poszczególne finalistki głosują użytkownicy portalu facebook.com poprzez kliknięcie przycisku „Lubię to”, dostępnego pod każdym zdjęciem zamieszczanym na portalu Facebook.
 5. Plebiscyt wygrywa finalistka, która uzyska największą ilość polubień pod swoim zdjęciem konkursowym, które zostanie zamieszczone na portalu Facebook.

§3
Nagrody

 1. Finalistka, która uzyska największą liczbę polubień pod swoim zdjęciem konkursowym otrzyma tytuł „Bursztynowej Miss Polski Internetu 2017” oraz następujące nagrody:
  • Biżuterię ufundowaną przez markę „Yvette Jewelry”.
  • Kosmetyki ufundowane przez Instytut „Efektima”.
  • Kosmetyki ufundowane przez Laboratorium Kosmetyków Naturalnych „Farmona”.
  • Kosmetyki ufundowane przez „Salony fryzjerskie point”.
  • Kosmetyki ufundowane przez Salon Urody „PRZEMYSŁAW JANUS Beauty Center”.
  • Kosmetyki ufundowane przez firmę „Vianek”.
  • Strój Kąpielowy ufundowany przez markę „Madora”.
  • oraz komplet ufundowany przez markę „Muzalewska Fashion”.

§4
Tryb składania i rozpatrywania reklamacji

 1. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące przebiegu plebiscytu mogą być składane przez głosujących oraz finalistki wyborów Bursztynowej Miss Polski 2017 w formie pisemnej na adres siedziby Organizatora lub w formie elektronicznej (za pośrednictwem adresu e-mail: lider@elblag.com.pl). Reklamacja powinna zawierać dane identyfikacyjne głosującego (lub finalistki), a także opis zarzutów stanowiących podstawę reklamacji oraz żądanie określonego zachowania się przez Organizatora.
 2. Reklamację należy złożyć niezwłocznie od ujawnienia zdarzenia będącego podstawą reklamacji..
 3. Złożone reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji. Przy rozpoznawaniu reklamacji Organizator opiera się na treści niniejszego Regulaminu oraz przepisach prawa polskiego.
 4. W wyniku postępowania reklamacyjnego głosujący w plebiscycie zostanie powiadomiony z zachowaniem formy złożenia reklamacji, lub w formie zgodnej ze złożoną przez siebie dyspozycją, najpóźniej w ciągu 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

§5
Postanowienia Końcowe

 1. Niniejszy regulamin dostępy na stronie http://www.bursztynowamiss.pl/ jest jedynym dokumentem określającym szczegółowe zasady plebiscytu „Bursztynowa Miss Polski 2017”.
 2. Głosujący w plebiscycie potwierdza, że wyraża zgodę na związanie postanowieniami Regulaminu.
 3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r., Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 4. Niniejszy regulamin może zostać zmieniony w trakcie trwania Konkursu z istotnych przyczyn organizacyjnych i prawnych – zmiany te nie będą miały jednak wpływu na już nabyte uprawnienia uczestników Plebiscytu.

Darmowe statystyki