Wymagane do formularza zgłoszeniowego oraz głosowania internetowego

Regulamin BMP 2017

Regulamin Konkursu Bursztynowa Miss Polski 2017

  I.  POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem ogólnopolskiego konkursu Bursztynowa Miss Polski jest Agencja Marketingowo Reklamowa LIDER Sp. z o.o. z siedzibą w Elblągu zwana dalej LIDER.
 2. Użycie nazwy konkursu oraz znaku firmowego konkursu zwłaszcza w celach reklamowych lub handlowych wymaga stosownej zgody organizatora konkursu oraz zawarcia z nim odpowiedniej umowy.
 3. Decyzje organizatora i jury są ostateczne i nie mogą być zaskarżane w odrębnym trybie. Organizator konkursu obowiązany jest zapoznać uczestniczki konkursu z niniejszym regulaminem.
 4. Zgłoszenia do konkursu Bursztynowa Miss Polski 2017 przyjmowane są od dnia 20 marca 2017 roku.

II. ZASADY ORGANIZACJI KONKURSU

 1. Ogólnopolski konkurs Bursztynowa Miss ma charakter konkursu otwartego dla wszystkich zgłaszających się kandydatek, jeżeli odpowiadają wymaganiom określonym  w niniejszym regulaminie.
 2. W toku konkursu wyłonione zostaną laureatki, które otrzymają poszczególne tytuły.  - LIDER zastrzega sobie prawo do ustalania dodatkowych tytułów komplementarnych.
 3. Bursztynowa Miss Polski lub pozostałe finalistki konkursu reprezentować będą Agencję LIDER w konkursach piękności na podstawie zawartych przez organizatora umów.

III. PRZEBIEG KONKURSU

 1. Kwalifikacje regionalne prowadzone będą przez Agencję LIDER w miejscowościach nadmorskich.
 2. Do konkursów regionalnych organizatorzy kwalifikują dowolną ilość kandydatek.
 3. Wszelkie tytuły Miss Regionów ustala LIDER.
 4. Laureatka konkursu regionalnego z tytułem Miss Regionu uprawniona jest do udziału w finale konkursu, który odbędzie się w Ustce 19 sierpnia 2017 r.
 5. Laureatki konkursu regionalnego z tytułami komplementarnymi oraz zdobywczynie tzw. Zielonych Kart wystąpią w finale konkursu tylko w przypadku wyrażenia na to zgody przez Agencję LIDER.
 6. Organizator konkursu regionalnego zobowiązany jest do przygotowania kandydatek do prezentacji w konkursie regionalnym na koszt własny.
 7. Wszelkie koszty związane z dojazdem, zakwaterowaniem oraz wyżywieniem podczas konkursów regionalnych kandydatki ponoszą samodzielnie.
 8. Wyboru finalistek konkursów regionalnych dokonuje jury.
 9. Wyboru laureatek do tytułów komplementarnych dokonuje LIDER i przedstawiciel Sponsora.

IV. FINAŁ

 1. Finał ogólnopolskiego konkursu Bursztynowa Miss odbędzie się  w Ustce w dniu 19 sierpnia 2017 r.
 2. Finał konkursu poprzedza zgrupowanie przygotowawcze w dniach od 16 sierpnia 2017 do 20 sierpnia 2017 r..
 3. Finalistki mają zapewnione wyżywienie i zakwaterowanie w trakcie trwania zgrupowania na koszt organizatora.
 4. Laureatki konkursu wyłonione zostaną  na  podstawie  głosów oddanych przez  jury.
 5. Wyboru laureatek do tytułów komplementarnych dokonuje LIDER i przedstawiciel Sponsora.

V. WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO KONKURSU

 1. Kandydatka zgłaszająca się do konkursu Bursztynowa Miss Polski 2017 musi spełniać następujące warunki: wiek 16-30 lat.
 2. Wszystkie zakwalifikowane do konkursów regionalnych i finału kandydatki zobowiązane są do przestrzegania umowy zawartej z Agencją LIDER.
 3. Kandydatki w konkursie regionalnym pokrywają następujące koszty uczestnictwa:
  • koszty podróży
  • koszty wyżywienia i ewentualnego zakwaterowania
 4. Kandydatki w konkursie finałowym pokrywają następujące koszty uczestnictwa:
  • koszty podróży
 5. Nieobecność kandydatki na zgrupowaniu przygotowawczym do finału jest równoznaczna z jej wykluczeniem z konkursu.

Darmowe statystyki